تداوم بازداشت يك زن جوان در ماكو

KMMK:

روز ١٦ فروردين ماه ١٣٩٨ شمسى يك زن جوان به نام مقبوله سكاوند اهل ماكو دراستان اورميه شرق كوردستان بعد از ٣ ماه بازداشت در زندان اطلاعات جمهورى اسلامى ايران هنوز هم در زندان مى باشد.

به نقل از سايت حقوق بشر كوردستان ، اين زن جوان عضو يكى از احزاب اپوزيسيون كوردستان بوده و چند وقت پيش با تبانی اطلاعات با خانوادەاش به ايران برگشته و هم اكنون در وضعيت خطرناكى بسر مى برد.

لازم به ذكر است كه ، نامبرده پس از دو هفته بصورت ناگهانى از سوى اطلاعات جمهورى اسلامى بازداشت و بعد از يك ماه بازجويى در بازداشتگاه اين نهاد امنيتى به زندان اورميه منتقل و تااكنون در وضعيت بدى قرار گرفته و وى را ازاد نمى كنند.

جمعيت حقوق بشر كوردستان