چهار ماە بی خبری از وضعیت یک فعال محیط زیست

KMMK:

همایون بهمنی فعال محیط زیست اهل شهر سنە (سنندج) کە از چهار ماە پیش از سوی نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران در شهر سنە بازداشت شدەبود هنوز از سرنوشت وی خبری در دسترس نمیباشد.

با استناد بە اخبار منتشرشدە، نامبردە از زمان بازداشت، بە مدت چهارماە تنها از طریق تماس تلفنی چند بار با خانوادەاش تماس داشتەو خانوادە وی از وضعیت و سرنوشت او هیچ اطلاعی ندارند و این خود سبب پریشانی و اضطراب انان شدە است.

لازم بذکر است کە نامبردە هنوز در زندان انفرادی ادارە اطلاعات بسر میبرد و پروندە وی بە شعبە۲ بازپرسی دادگاە جمهوری اسلامی در شهر سنە ارسال شدە و وی هنوز در وضعیت بازداشت موقت میباشد و اجازە ملاقات بە او دادە نمیشود.

جمعیت حقوق بشر کوردستان