کرماشان/دادگاە انقلاب پروندە چهار شهروند را رسیدگی کرد

KMMK:

روزهای ۱۵ و ۱۶ اسفندماە ۱۳۹۷ خورشیدی دادگاە انقلاب اسلامی درشهر کرماشان پروندە چهار شهروند با اسامی: ارسلان هدایتی، اردشیر موسوی، مصطفی باقری آشنا و شهریار طهماسبی را مورد رسیدگی قرار داد.

طبق خبر مربوطە جلسە دادگاهی افراد نامبردە با حضور وکیل این افراد با نام مصطفی احمدیان بودە و دو روز پی در پی ادامە داشتە است.

شایان ذکر است کە این چهار شهروند کورد در تیرماە امسال بازداشت و بعد از بیشتر از دوماە بازداشت ونگهداری درسلولهای انفرادی و زندان با توریع وثیقە تا پایان مراحل دادرسی آزاد شدە بودند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان