نیروهای امنیتی اجازە ملاقات سامان جرجیس را بە خانوادەاش نمیدهند

KMMK:
دوشنبە ۱۳ اسفند ۱۳۹۷ خورشیدی ، خانوادە سامان جرجیس هنرمند رپر کرماشانی ، برای ملاقات با فرزند خود بە ادارە اطلاعات جمهوری اسلامی در کرماشان مراجعە کردند، اما نیروهای امنیتی ادارە اطلاعات مانع این کار شدە و اجازە ملاقات با سامان جرجیس بە انان دادە نشد.

لازم بذکرست کە سامان جرجیس در ۶ بهمن ماە سال جاری بە اتهام تبلیغ علیە نظام از طریق پخش دو آهنگ بە نامهای “سنەدژ” و”شەرمەندە” بازداشت شدە بود.

جمعیت حقوق بشر کوردستان