بیانیە اتحادیە وکلای اروپا/ حصر شکنجە است


KMMK:
اتحادیە وکلای اروپا برای حقوق بشر و دموکراسی جهان طی بیانیەای اعلام داشت، در بند نگەداشتن اوجالان و دیگر زندانیان نوعی شکنجە است، لازم است اتحادیە اروپا برای پایان دادن بە این حصر اقدام عملی انجام دهد.

انجمن وکلای اتحادیە اروپا اعلام داشت: هر زندانی بایست فقط ۵ روز حبس شود، این رفتاری غیر انسانیست.

همچنین اشارە کرد کە ترکیە تمام قوانین را زیر پا گذاشتە است، در گزارشی در سال ۲۰۱۶ سی پی تی آمدەاست کە تمام افراد زندانی در جزیرە امرالی حدالعقل ۵ سال است کە موفق بە دیدار با وکلای خود نشدەاند و حتی از تماس تلفنی هم محروم هستند .

لازم است اتحادیە اروپا کوشش کند .
همچنین این انجمن چندین درخواست را بە اتحادیە اروپا فرستاد، باید سی پی تی (کمیتە منع شکنجە ) بە امرالی سر بزند و در مورد نوع رفتار حکومت ترکیە تحقیق کند برای اینکە معلوم شود کە ایا این کشور طبق قوانین برخورد با زندانیان رفتار میکند یا نە. باید دبیر کل عمومی اتحادیە اروپا اقدامی عملی و سریع انجام دهد . در حبس نگەداشتن عبدواللە اوجاڵان و دیگر زندانیان باید پایان پذیرد و دیدار زندانیان با وکلا و خانوادهایشان انجام گیرد.

همچنین متذکر شد کە اوجالان از سال ۲۰۱۱ بە این طرف نتوانستە با وکلای خود دیدار کند ، در این بارە اعلام کرد کە این موضوع در گزارشات سی پی تی امدە است .
این اصل کە دربارە زندانیان در ان از سال ۱۹۵۵ از طرف سازمان ملل تنظیم شدە است ، پیماننامەای جهانیست کە در سال ۲۰۱۵ تحت عنوان ” معیارهای نلسون ماندلا” تایید شدە است.

جمعیت حقوق بشر کردستان

@kmmkkurdistan