یک شهروند اورمیه ای بە پنج سال زندان محکوم شد

KMMK:

مجید تیباش هموطن اهل اورمیه از سوی شعبە ۳ی دادگاە جمهوری اسلامی ایران در شهر اورمیه بە ۵ سال زندان محکوم شد.

دادگاە بە ریاست قاضی نجفی ، مەجید تیباش را بە عضویت در یکی از احزاب اپوزیسیون کوردستانی و تبلیغ علیە جمهوری اسلامی متهم کرد.

لازم بذکر است کە ۵ بهمن ۱۳۹۷ خورشیدی این شهروند بە ادارە اطلاعات جمهوری اسلامی در اورمیه احضار شده بود و بعد از سپری کردن ۲۷ روز در زندان بە صورت موقت و با تودیع وثیقە آزاد شده بود.

بعد از تایید حکم تیباش در شعبە ۳ی دادگاە، پروندە نامبردە بە دادگاە تجدید نظر ارجاع شد.
مەجید تیباش همچنین یک بار دیگر هم در سال ۱۳۹۲ خورشیدی از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شدە بود.

جمعیت حقوق بشر کوردستان