جنگلهای اطراف مریوان با قدمت صدساله در حال نابودی هستند

KMMK:
جنگلهای “مرانه” از قدیمی ترین و با ارزشترین جنگلهای اطراف مریوان با قدمت صدها ساله ب بهره برداری غیر قانونی و تبدیل کردن آن به باغهای شخصی در حال نابوی است.

گزارشها حاکی از ان است که در سالیان اخیر بیش از نیمی از این جنگل توسط افرادی سودجو تحت تصرف و به باغهای شخصی تبدیل شده است.
هم اکنون نیز به وسیله تورکشی و خشکاندن درختان تنومند مرگ حتمی این جنگ در چند سال آینده مسلم میباشد.

این در حالی است که سازمان محیط زیست و حفاظت از جنگلها اقدام قابل توجه هی در این رابطه انجام نداده است.

جمعیت حقوق بشر کوردستان