بی خبری از وضعیت پیمان حیدری

KMMK
دوشنبە ۱ بهمن ۱۳۹۷ خورشیدی پیمان حیدری هموطن ۲۷ سالە ساکن روستای الک از توابع کامیران از سوی نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران بازداشت شدە وتا کنون هیچ خبری از وضعیت نامبردە در دست نمیباشد. این در حالی است کە مراکز امنیتی حکومتی هم از دادن هر گونە خبری سرباز میزنند.

بر اساس خبرهای رسیدە نامبردە در زمان بازداشت مورد ضرب و شتم قرار گرفتە است و گویا بە تهمت همکاری با احزاب کورد مخالف نظام بازداشت شدە است.

لازم بذکر است کە خانوادە پیمان حیدری نگران وضعیت سلامتی و جانی فرزند خود بودە و تا کنون با وجود پیگیریهای مکرر در مراکز قضایی و امنیتی هیچ جوابی دریافت نکردەاند و نگران وضعیت سلامتی و جانی فرزندخود می‌باشند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان