تداوم خودکشیها/ اینبار یک زن جوان اهل شنۆ بە زندگی خود پایان داد


KMMK:
صبری دشتی شهروند ساکن شهر شنۆ که شنبە ۲۲ دی ۱۳۹۷ اقدام بە خودکشی کردە بود، پس از چند روز جان خود را از دست داد.
بر اساس گزارش دریافتی نامبرده، روز چهارشنبە ٢٦ دی، جان خود را از دست داده است. صبری دشتی متاهل و مادر یک فرزند می باشد کە روز یک شنبە بە دلیل مشکلات خانوادگی خود را حلق آویز کردە بود.

بر اساس مرکز آمار جمعیت حقوق بشر کوردستان در سال جدید دو نفر :يك زن ويك مرد اقدام به خودكشي كرده آن که با خودکشی این شهروند. ساکن شهر شنۆ، تعداد آنها بە سە نفر رسیدە است.
جمعیت حقوق بشر کوردستان