بازداشت فعالان مدنی و محیط زیستی کورد، تداوم سیاست انکار و خشونت حکومت ایران در کوردستان است

KMMK:
طی هفتە های گذشتە چندین تن از فعالان مدنی و محیط زیستی کورد توسط نهادهای امنیتی از جملە اطلاعات سپاە ایران بازداشت و روانە زندان شدەاند.
حمید احمدی، زانیار مرادی، انصار و فردین ادوایی، راشد منتظری، حسین کمانگر، فاضل قیطاسی، رضا اسدی، هادی کمانگر، عیسی فیضی باپیر برزه، شیرکو علی محمدی، اسعد محمودی ، کیوان نژاد رسول توسط نیروهای اطلاعات سپاه پاسداران در شهرهای مریوان، سرو آباد و پیرانشهر بازداشت شده‌ بودند همچنان در بازداشت این نهاد امنیتی به سر می‌برند.
در اقدامی فرهاد محمدی وکیل دادگستری اهل کامیاران و دبیر شاخه کردستان حزب وحدت ملی در شهر سنە نیز بازداشت شده است.
قابل ذکر است کە چند تن دیگر نیز در شهرهای مختلف شرق کوردستان بازداشت شدە، کە تاکنون اطلاعی از مشخصات آنها بدست نیامدە است.
بازداشت این فعالان کورد در حالی است کە حکومت اسلامی ایران و ارگانهای امنیتی آن بخصوص سپاە پاسداران ج. ا. ایران خسارتهای جبران ناپذیر شدیدی بە زیست محیط کوردستان وارد کردە و با ایجاد سدهای غیرمهندسی، پایگاەهای نظامی، برداشت های نادرست از منابع طبیعی کوردستان، اکوسیستم این منطقە را بە شدت تخریب کردە کە اکنون آثار زیانبار آن در بسیاری از مناطق شرق کوردستان قابل مشاهدە است.
با توجە بە اینکە این فعالان زیست محیطی، فعالیتهای بسیار گستردە و سازندەای جهت حفاظت از زیست محیط کوردستان از خود نشان دادە و حتی در مواردی چند تن از این فعالان جان خود را از دست دادەاند، سپاە پاسداران و حکومت ایران آنها را مانعی بر سر راە فعالیتهای زیانبار خود میبیند، بە همین دلیل با ذکر اتهاماتی از قبیل ارتباط با احزاب اپوزیسیون کوردستانی و اقدام بە ترور از سوی فعالان زیست محیطی، سعی در وارونە نشان دادن واقعیت دارد و تلاش دارد بدین گونە آنها را حذف کند.
با توجە بە اینکە در تمامی پروژەهای سدسازی از ماکو تا لورستان، این سپاە پاسدران ج. ا. ایران است کە با پروژەهای غیرکارشناسی شدە، آسیبهای جدی جبران ناپذیری بە منابع آبی وارد نمودە است و تلاش دارد آب شرق کوردستان را به مناطق مرکزی ایران انتقال دهد.
کاملا مبرهن است کە اتهام ترور یا عضویت در احزاب سیاسی تنها بهانە و سرپوشی برای حذف فعالان محیط زیستی کوردستان است.
قابل ذکر است کە این ارگان امنیتی اقدامی مشابە را در مورد فعالان زیست محیطی ایران نیز انجام دادە و بعد از قتل یک تن از آنان در زندان، مابقی بازداشت شدگان را بە جاسوسی و فساد فی الارض متهم کردە است.
پروژەای امنیتی کە با توسل بە آن سعی دارد ، پروژەهای خود از جملە سدسازی، پادگان سازی، مناطق حفاظت شدە موشکی و … را پیادە و پنهان نماید.
جمعیت حقوق بشر کوردستان ضـن محکومیت شدید بازداشت فعالان مدنی و محیط زیستی کورد، اعلام میدارد کە متهم کردن فعالان مدنی، زیست محیطی و سیاسی کورد به اتهامات واهی، تنها سیاست حکومت ایران جهت تشدید فضای سرکوب و اختناق در کوردستان است و از همگان میخواهد جهت محکومیت اقدامات ایران و ازادی بدون قید و شرط این فعالان در بند تلاش نمایند.
جمعیت حقوق بشر کوردستان