تجمع اعتراضی جمعی از معلمان و فرهنگیان در کرماشان

kmmk:
پنج شنبه ۲۰ دی ماه ۱۳۹۷ خورشیدی، جمعی از معلمین و فرهنگیان در اعتراض به عدم پرداخت معوقات مزدی خود دست به تجمع اعتراضی زدند.

بر اساس گزارش رسیده، معلمان و فرهنگیان کرماشان بیش از دو ماه است که حقوق نگرفته اند و باوجود پیگیری مکرر از سوی مسئولین به درخواستهای برحقشان جواب رد داده شده است و در این رابطه معلمین و فرهنگیان کرماشان را به تجمع اعتراضی در مقابل اداره آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران در کرماشان دست زده اند.

قابل ذکر است که: باوجود رکود اقتصادی سرسام آور چندین میلیونی و بویژه اجرای سیاستهای جمهوری اسلامی ایران در شرق کوردستان در ضمینه گسترش فقر و بیکاری در شرق کوردستان، درصدد به زانو در آوردن جامعه در مقابل خواسته های سیاسی خود است، این در حالیست که قدرت خرید جامعه شرق کوردستان به شدت پایین آمده است و کارمندان و کارگران به عنوان قشر آسیب پذیر در این شرایط بیشترین آسیب ممکن را به خود دیده اند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان