زخمی شدن یک کولبر در مرز بانە

kmmk:

چهارشنبە ۱۲ دی‌ماە ۱۳۹۷ خورشیدی بر اثر شلیک مستقیم نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران بە سوی کولبران در ارتفاعات مرزی شهرستان بانە یک کولبر بە نام صابر محسنی ۲۱ سالە زخمی شد.

برپایە گزارشات رسیدە ، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در ارتفاعات مرزی بانە گروهی از کولبران را هدف شلیک مستقیم قرار دادە کە در نتیجە ان یک کولبر بە نام صابر محسنی زخمی شدە و برای معالجە بەمرکز درمانی بانە انتقال یافتە است.

براساس گزارشات مرکز آمار جمعیت حقوق‌بشر کوردستان ، در سال ۲۰۱٨ میلادی ۱۰۷ کولبر زخمی و ۶۵ کولبر جان خود را از دست دادەاند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان