گولتان كشاناك دست به اعتصاب غذا زد : بايد حصر اوجلان پايان يابد

Kmmk:

گولتان كشاناك در محکومیت حصر همه جانبه عبدالله اوجالان و پشتيبانى از اعتصاب غذاى رئيس مشترك كنگره دموكراتيك خلق ها ( کەجەدە) ليلا گوڤەن و نماينده HDP شهر جوله ميرگ ، در زندان دست به اعتصاب غذا زد و همچنين هر ١٠ گروهى ديگر به اعتصاب غذاى نامحدود خواهند پيوست. كشاناك اعلام كرد : براى پايان دادن به حصر عبدالله اوجالان من هم از امروز به بعد دست به اعتصاب غذا مى زنم و از ليلا گوڤەن كه براى همان هدف دست به اعتصاب غذا زده پشتيبانى مى كنم. حصر سنگين در امرالى نقض همه قوانين اساسى و بنيادين حقوق بشر است. ضمناً اعلام كرد : بايستى هر چه زودتر حصر بر زندان امرالى پايان داده شود و نمى گزاريم صداى طبل جنگ ، ظلم و كشتن صداى صلح را خفه كند ، من بر اين باورم كه ما پيروزيم.

جمعيت حقوق بشر كوردستان