تخریب گسترده روستاهای جنوب کوردستان

kmmk:

چندین دهه است که روستاهای جنوب کوردستان از سوی دولت ترکیه به بهانه حضور حزب کارگران کوردستان در این مناطق از سوی دولت ترکیه مورد حمله قرار گرفته است و بر اثر این حملات مرگ و آوارگی و زیانهای مادی فراوانی را برای روستانشینان به دنبال داشته است کماکان دولت حاکم بر عراق و اقلیم جنوب کوردستان به این حملات واکنشی نشان نداده اند، اما از سوی دیگر این حملات از سوی روزنامه ایندیپندنت انگلیس طی انتشار گزارشی محکوم شد.این روزنامه تاکید کرده است که: دولتهای غربی به دلیل منافع خود از فروش تسلیحات نظامی نسبت به بمباران و تخریب گسترده روستاهای اقلیم جنوب کوردستان سکوت اختیار کرده اند.این روزنامه نوشت: بر اساس گزارش سازمان های حقوق بشری، تا سال 2003، حدود 4000 روستا در شمال کوردستان توسط دولت ترکیه تخریب شد. به خاطر عدم توجه به تخریب هزاران روستا توسط ترکیه در دهه 1990، این کشور می داند که با توجه این مسئله، می تواند بدون ترس از بازخواست، به اقدامات مخرب خود عیله کوردها در هر مکانی ادامه دهد.ایندیپندنت دلیل عدم متوقف شدن اقدامات تهاجمی ترکیه علیه کوردها در ترکیه، سوریه و عراق را عدم توجه جامعه بین المللی به این مسئله دانسته و معتـقد است این امر باعث شده ترکیه به خود این حق را بدهد کوردهای غیرنظامی را از بین ببرد و روستاها را نیز بدون ترس از تحت تعقیب قرار گرفتن تخریب کند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان