محرميت از شركت يك كودك بيجارى در پنجمين جشنواره ” نوايى همايون خرم”

Kmmk:

گلسا فاضل نيا دختر ٧ ساله و نوازنده تواناى شهر بيجار كه در پنجمين جشنواره ” نوايى همايون خرم ” به مرحله نهايى اجراى حضورى راه يافته بود از سوى صدا و سيماى جمهورى اسلامى ايران در استان سنه از شركت در اين برنامه محروم شد .
صدا و سيماى جمهورى اسلامى ايران دليل ممانعت و محرميت “گلسا “را بدآموزى براى ديگر كودكان اعلام كرده است . حكومت ايران موفقيت يك كودك در كار هنرى را خطرى براى جامعه مى داند و بر اين باور هست كه ديگر كودكان را تحت تاثير قرار مى دهد.

با توجه به اين گونه واكنشهاى جمهورى اسلامى ، روزانه از تجاوز مسئولين و مديران حكومتى به كودكان گزارش مى رسد.

جمعيت حقوق بشر كوردستان