جمعیت حقوق بشر کوردستان
اخبار

جمعی از فعالان کارگری شهر کامیاران بە زندان محکوم شدند

KMMK:
شعبه چهارم دادگاه تجدید نظر حکومت ایران در استان سنه ، حکم ۲سال و ۱۸۸ روز زندان فعالین کارگری شهر کامیاران مهرداد صبوری، دلنیا صبوری، امید احمدی، آرام محمدی، شاهو صادقی و روژین ابراهیمی که به اتھام برگزاری و شرکت در مراسم روز جھانی کارگر دستگیر شدە بودند را مورد تأیید قرار داد.
بر اساس خبری از کولبرنیوز، این فعالین در روز پنج شنبه 30 اردیبهشت 1395 به اتهام برگزاری و شرکت کردن در مراسم روز جهانی کارگر و بە بھانە تبلیغات علیە نظام و بە نفع کومەلە، توسط ماموران وزارت اطلاعات بازداشت و پس از هفت روز بازداشت موقت با قرار وثیقه آزاد شدند .
بعد از اتمام تحقیقات در دادسرای حکومت ایران در کامیاران پروندە بە شعبەی اول دادگاە انقلاب ایران در شهر سنه بە ریاست قاضی سعیدی ارجاع و در آنجا حکم بە محکومیت حبس ٤ نفر از متھمین بە میزان ١سال و ٢ نفر دیگر از آنھا بە میزان ٣ ماە و ١ روز صادر گردید کە با اعتراض وکیل متھمین آقای قھرمان کریمی بە این حکم، نھایتا در شعبە چھارم دادگاە تجدیدنظر استان سنه بە ریاست مصطفی طیاری حکم مورد نظر بدون توجە بە مدافعات متھمین و وکیل ایشان مورد تأیید و تنھا در مورد مجازات دو نفر از متھمین بە نامھای روژین ابراھیمی و دلنیا صبوری تخفیف درنظر گرفتە شد.
احکام صادره برای این فعالین به شرح زیر می باشد:

1_مهرداد صبوری: یک سال حبس تعزیری.
2_امید احمدی: یک سال حبس تعزیری.
3_آرام محمدی: نود و یک روز حبس تعزیری.
4_شاهو صادقی: نود و یک روز حبس تعزیری.
5_دلنیا صبوری:حکم از یک سال به سه روز تخفیف داده شد.
6_روژین ابراهیمی:حکم از یک سال به سه روز تخفیف داده شد.
جمعیت حقوق بشر کوردستان

Related posts

اورمیه /حکومت درصدد غصب یک بازار

اعدام دو زندانی در زندان ارومیه

اعتصاب غذای هفت زندانی محبوس در زندان حکومت ایران در اورمیە