وسایل شخصی زندانی سیاسی محکوم بە حبس ابد زینب جلالیان ضبط شد

kmmk: ماموران زندان خوی بدون ارائە هیچ دلیل مشخصی اقدام بە تفتیش وسایل شخصی زینب جلالیان کردند.

کلیە وسایل شخصی وی از جملە پتو، لباسهای شخصی، کتاب و دستنوشتەهایش از سوی مٲموران زندان ضبط شد.

بە گزارش یک منبع آگاە، صبح روز ۷ آذر ماە ۱۳۹۷، ماموران بند زنان زندان جمهوری اسلامی در خوی، با بازرسی تخت نامبردە، وسایل شخصی، پتو، کتاب و دستنوشتەهای وی را ضبط کردند و بە وی اعلام داشتند کە تا اطلاع ثانوی ایشان بە غیر از لباسهایی کە بر تن دارند حق داشتن چیز دیگری را ندارند.

لازم بە ذکر است کە زینب جلالیان زندانی سیاسی کورد محکوم بە حبس ابد، سالهاست کە در زندان با خطر از دست دادن بینایی روبروست.

جمعیت حقوق بشر کوردستان