آمار بالای بیسوادی در کوردستان

معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه ریزی جمهوری اسلامی ایران در سنه شرق کوردستان، با اشاره به حضور ۲۹۶ هزار بی سواد در استان سنە، گفت که تنها یک درصد از این افراد لازم التعلیم بوده و یا به عبارتی در سن ۶ تا ۱۸ سالگی قرار دارند و ۹۹ درصد آنها بیش از ۱۹ سال دارند.

به گزارش خبرگزاری فرات، مسعود سالمی در اولین جلسه شورای برنامه ریزی استان در سال ۹۵، اظهار کرد: “براساس آخرین نتایج سرشماری، نرخ باسوادی مردان در سنه ۸۴.۳ درصد است که در این زمینه سنه در رتبه ۲۹ کشوری قرار دارد”.

او افزود: “نرخ باسوادی زنان در استان نیز ۶۹.۵ است که کوردستان در این زمینه در رتبه ۳۰ کشوری قرار دارد”.

معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه ریزی جمهوری اسلامی ایران در سنه عنوان کرد: “نرخ باسوادی جمعیت شهری در سنه ۸۳.۳ درصد است که استان از این نظر در رتبه ۳۰ کشوری قرار گرفته است”.

وی با اشاره به اینکه نرخ باسوادی جمعیت روستایی در استان ۶۹.۵ است، تصریح کرد: «در این شاخص تنها استان سیستان و بلوچستان وضعیت نامناسب تری نسبت به سنه دارد».

سالمی با اشاره به حضور ۲۹۶ هزار بی سواد در استان سنه، اعلام کرد: “تنها یک درصد از این افراد لازم التعلیم بوده و یا به عبارتی در سن ۶ تا ۱۸ سالگی قرار داشته و ۹۹ درصد آنها بیش از ۱۹ سال دارند”.

آمار بالای بیسوادان در حالی است کە بر اساس قوانین جمهوری اسلامی ایران، وظیفە تامین امکانات تدریس مانند مدارس، کتب درسی و هزینە کامل تدریس تا پایان تدریس بە عهدە دولت می باشد و دولت موظف است امکانات لازم جهت سواد آموزی کامل در کوردستان و ایران را فراهم کند.

شایان ذکر است کە بسیاری از مدراس در کوردستان غیرقابل استفادە و نیازمند تعمیرات و ساخت امکانات جدید می باشد.

جمعیت حقوق بشر کوردستان