عدم رسيدگى سازمان آب سنه به بدى كيفيت آب

KMMK

با وجود گذشت حدود يكماه از بدى كيفيت آب شرب در دهها محله مختلف در سطح شهر سنه، كماكان مشكل ادامه دارد.
عدم نظارت و چاره انديشى سازمان آب به اين مسئله و افت كيفيت آب مردم را مجبور به خريد ميليونها تومان آب معدنى كرده يا خانواده هاى توانمند را مجبور به خريد دستگاه تصفيه آب براى رفع مزه نامطبوع آب نموده است.
گفته ميشود مزه آب بحدى تغيير كرده كه در بعضى موارد موجب تهوع مردم ميشود.
اين در حاليست كه هر خانه ماهانه، پولى بابت آب شرب مصرفى ميپردازد و سازمان آب ميبايست بخشى از اين درآمد را صرف تصفيه درست آب نمايد. اين مسئله اكنون هزينه اى اضافى بابت خريد آب معدنى به مردم اين محله ها تحميل نموده است.
لازم به ذكر است، با توجه به اينكه بازيافت مواد مصرفى در ايران در عمل سازمان يافته نيست، اين افزايش بطريهاى پلاستيكى در محيط زيست ، موجب تخريب طبيعت كوردستان ميشود.

جمعيت حقوق بشر كوردستان