حملە مسلحانه به مرکز ه د پ در آمد

حملە مسلحانه به مرکز ه د پ در آمد

kmmk:
شب گذشته ۱۲ نوامبر، ساعت ۰۱:۰۰ بامداد به مرکز ه د پ در منطقه بسملی در آمد حمله شد، این حمله زیان جانی را در پی نداشته است و تنها منجر به خسارات مالی شده است، این حمله از سوی یک مهاجم مسلح صورت گرفته است.

پس از این حمله مسلحانه پلیس به این محل اعزام شده و تحقیقات خود را شروع کرده اند. بر اساس گزارش شاهدان فرد مهاجم حدود ۲۵ تا ۳۰ ساله تشخیص داده شده است. اما تاکنون مشخصات فرد مهاجم مشخص نشده است. مسئولین ه د پ در پیامی این تهاجم را محکوم کرده اند و خواستار بازداشت عوامل این حمله شده اند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان