عدم پذیرش یک کودک از سوی بیمارستان منجر بە مرگ وی شد

kmmk: یک شنبە ۲۰ آبان ماه سال جاری، یک کودک پنج سالە اهل پیرانشار “پیرانشهر” بە دلیل بیماری جانش را از دست داد.

یک منبع آگاه هویت این کودک ۵ سالە را ”ارکان معروفی“ فرزند ابراهیم اعلام کردە است.

بە گفتە این منبع، خانوادە این کودک طی روزهای گذشتە چندین بار وی را بە بیمارستان ”خمینی“ شهر پیرانشار منتقل و خواهان بستری شدن و معالجە وی شدە بودند، اما پزشکان این بیمارستان از پذیرش وی سر باز زدە و گفتەاند کە ایشان هیچ گونە نیازی بە بستری شدن و معالجە ندارد.

جمعیت حقوق بشر کوردستان