مرگ یک کولبر پس از گذشت ۲۰ روز بستری بودن در بیمارستان

kmmk:
یک کولبر جوان کورد با نام ” مصلح قریشی” فرزند سید مراد و اهل روستای نماجه در پیرانشار که در اواخر مهر ماه سال جاری بر اثر شلیک مسطقیم نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران به شدت مجروح شده بود بر اثر شدت جراحات جانش را از دست داده است.

بر اساس خبر نامبرده ۱۳ آبان ۱۳۹۷ خورشیدی در بیمارستان اورمیه جانش را از دست داده بود جنازه وی تاکنون در سردخانه بیمارستان است و به خانواده وی تحویل داداه نشده است.

قابل ذکر است که: بر اثرشلیک و کشتار کولبران توسط نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در شرق کوردستان هزاران جوان کولبر کورد یا جانشان را از دست داده اند یا مجروح شده اند و یا قطع عضو شده اند و کم هستند خانواده های مرز نشین کوردی مورد هجوم این نیروها قرار نگرفته اند و دچار مصیبت نشده باشند، و در این مورد حکومت به هیچ وجه خود را مسئول نمیداند و حتی به این اقدام مشروعیت میدهند و هنگامی که کولبران از این نیروها میخواهند که آنها را نزنند در جواب میگویند که؛ ما برای کشتن شما به اینجا آمده ایم و اجازه داریم.

جمعیت حقوق بشر کوردستان