زخمى شدن يک كولبر در مرز نوسود

Kmmk: روز پنجشنبه ٢٩ شهریورماه ١٣٩٧ خورشيدى، يک كولبر كورد به نام «يادگار محمودى» ٢٣ ساله اهل شمشير به علت سقوط از ارتفاعات كل هراتى نوسود زخمى شد.

لازم به ذكر است كه، ايران در محاصره اقتصادى قرار دارد و شرق كوردستان بيشتر از هر بخشى از ايران زير فشار اقتصادى می‌باشد، چون‌که از هر دو طرف مورد فشار قرارگرفته و به‌غیراز فشار سراسرى، از سوى جمهورى اسلامى ايران نيز در محاصره است. فشارهاى حكومت همچون گذشته كوردستان را با سیاستی سامانمند تبعيض گرايانه و گرسنگى مواجه کرده و ده‌ها فاجعه انسانى به بار آورده و مردم اين منطقه براى مايحتاج زندگى خود مجبور به هر كارى طاقت‌فرسا می شوند و در اين راه دچار خسارت‌های سنگين جانى و مالى می‌گردند.

جمعيت حقوق بشر كوردستان