خودکشی زنی ۳۰سالە درشهر اسلام آباد غرب

KMMK:

چهارشنبە ۲۸ شهریور ۱۳۹۷ خورشیدی باهویت “مژدە عظیمی” اهل روستای ناوتنگی خان منصوری شهر اسلام آباد غرب ساکن سربند خوزستان با حلق آویز کردن خود بە زندگی خویش پایان داد.

طبق خبر فوق شوهر نامبردە پس از مشاهدە خودکشی همسرش از محل گریختە وبە مکان نامعلومی رفتە واز سرنوشت وی نیز اطلاعی در دست نیست.

شایان ذکر است نامبردە کارمند شهرداری سربندر بودە و شوهرش نیز رانندەهمان شهرداریست.

جمعیت حقوق بشر کوردستان