حكومت ايران از تحويل پيكر زانيار و لقمان مرادى به خانواده هايشان خوددارى مينمايد

KMMK:

پس از تقاضاى خانواده هاى زانيار و لقمان مرادى زندانيان اعدام شده روز شنبه ، در مورد پس گرفتن اجساد آنها، حكومت ايران اعلام نموده كه به هيچوجه آنها را تحويل نميدهد و دولت آنها را در جايى نامعلوم دفن ميكند.
خانواده هاى اين دو نفر پس از رفتن به محل نگهدارى اجساد اين دو نفر، پيكرآنها را ديده ولى پس از درخواست باز پس گرفتن اجساد آنها، مسئولين حكومت ايران اعلام نموده اند كه به هيچ شيوه اى آنها را تحويل خانواده هايشان نميدهند، اما پس از دفن نمودنشان ، ميتوانند بيايند و قبر آنها را ببينند.
جمعيت حقوق بشر كردستان ضمن محكوم نمودن دوباره اعدام و قتل زانيار و لقمان مرادى، تحويل ندادن پيكر آنها را ظلم و زور و عملى ضد اخلاقى دانسته كه جمهورى اسلامى ايران همچون شناسنامه اى براى خود ايجاد نموده است.

جمعيت حقوق بشر كوردستان