سکوت معنی‌دار حکومت/ گسترش آتش جنگل‌های سلسی و پیله به مناطق دیگر مریوان

KMMK: آتش جنگلهای پیله و سلسی مریوان گسترش یافته و امرزو به سیف علیا رسید.
فعالین و اهالی منطقه با اعلام دوباره شعله ور شدن این آتش درخواست کمک فوری نمودند و در مورد گسترش این آتش سوزی به مناطق دیگر و حتی پیشروی به سوی جنوب کردستان هشدار دادند.

به گفته‌ی حاضرین در منطقه تا به حال هیچ نهاد دولتی برای خاموش کردن آتش اقدامی نکرده است.

به گفته‌ی ساکنین منطقه آتش چند روز پیش توسط نیروهای محلی سپاه با هدف سوزاندن جنگلهای منطقه ایجاد شده است.
قابل ذکر است که در آتش سوزی این مناطق، چهار فعال محیط زیست کور با نامهای شریف باجور ، امید کهنه پوشی، محمد پژوهی و رحمت حکیمی جان خود را از دست دادند.
جمعیت حقوق بشر کوردستان حکومت ایران را مسئول جان باختن این فعالان کورد میداند.
جمعیت حقوق بشر کوردستان