جمعیت حقوق بشر کوردستان
اخبار

خطر دیپورت یک فعال سیاسی کورد بە ایران

خطر دیپورت یک فعال سیاسی کورد بە ایران

KMMK:

بنا بە خبر رسیدە ، خطر ديپورت فعال سياسى كورد يوسف دادكوش  اهل سردشت به ايران كه هم اكنون در كشور سوئد ساكن است را تهديد مى كند.

روز شنبە ساعت ١٨ در نزدیک شھر خوفدە از توابع استان یوتوبوری سوئد فعال سیاسی کورد یوسف دادکووش از سوی پلیس سوئد دستگیر و بعد از ٤٨ ساعت بازداشتی وى را بە کمپ پناھجویان دیپورتی منتقل میشود و از سوی پلیس سوئد اعلام میشود کە وی را بە ایران دیپورت می کنند .

این در حالیست نامبردە بە دلیل فعالیت سیاسی خاک ایران را ترک کردە و چنانچە بە ایران دیپورت شود امنیت جانی وی بە خطر خواھد افتاد . وی از تمام سازمانھا و نھادھای حقوق بشری درخواست کمک می نماید .

جمعيت حقوق بشر كوردستان

Related posts

صدور حکم اعدام برای یک فعال سیاسی کورد در بوکان

قانون جرم سیاسی ابلاغ شدە، ناقص حقوق مردم و تشدیدکنندە دیکتاتوری است

آزادی یک شهروند با تودیع قرار وثیقه