بە بچەهایش قرص خواب میدهد کە طلب شام نکنند

KMMK:
طبق گزارش مرکز امار ایران در چند ماە اخیر استانهای لرستان، سنه در شرق کوردستان، استانهایی هستند که کمترین میزان هزینه و کمترین میزان درآمد را در بین کل استانها و مناطق داشته‌اند.
رتبه‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی اول بیکاری در کل کشور و شرق کوردستان به شهرهای مرزی اختصاص دارد و مناطق زلزله‌زده سرپل ذهاب و اسلام‌آباد غرب نیز بیشترین تعداد بیکاران را دارا هستند. استان کرماشان در رتبه اول بیکاری قرار دارد، در میان هزینه و درآمد این استان شکاف ۲ میلیون تومانی دیده می‌شود
در واقع در کل تمام بررسی‌ها تایید می‌کند که شهرهای مرزی هم بدترین وضعیت را از نظر بیکاری و هم‌ کمترین میزان هزینه و درآمد را در زندگی‌ روزمره‌شان تجربه می‌کنند.
بر طبق همین گزارش درآمد سرانه در پایان سال ۹۷، به درآمد سرانه در پایان سال ۹۰ می‌رسد این در حالیست کە ارزش پول تا حدود ٤٠ درصد کاهش پیدا کردە است. می‌توان گفت 25 میلیون و 556 هزار نفر یعنی 33 درصد از شهروندان ایران ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، زیر خط فقر 1.5 میلیون تومانی زندگی میکنند.

آمارهای رسمی مقامات، از زندگی حدود ۱۲ میلیون نفر در فقر مطلق حکایت می‌کند. اظهارات وزیر راه و شهرسازی نیز نشان می‌دهد که حدود ۲۰ میلیون نفر در سکونت‌گاه‌های حاشیه‌ای زندگی می‌کنند.

عکس فوق  از نوشتەی یکی از شهروندان  در جغرافیای سیاسی ایران است  کە بە جمعیت حقوق بشر کوردستان ارسال کردە است

جمعیت حقوق بشر کوردستان