ضرب و شتم و شکستن انگشتان دست احمد امین پناه زندانی سیاسی

ضرب و شتم و شکستن انگشتان دست احمد امین پناه زندانی سیاسی
KMMK:
احمد امین پناە، زندانی سیاسی محبوس در زندان مرکزی ایران در سنە توسط مسئولین زندان مورد ضرب و شتم قرار گرفت و بدون رسیدگی پزشکی به بند بازگرداندە میشود. شدت ضربات موجب شکستگی انگشت دست و آسیب دیدگی بازو و مچ هر دو دست این زندانی شده است.

احمد امین‌پناه داماد رامین حسین پناهی که بهمراه زبیر حسین پناهی و افشین حسین پناهی فعالان مدنی کورد که در تیرماه سال گذشته بازداشت و در آبان ماه ۱۳۹۶ در شعبه یکم دادگاه انقلاب به ریاست قاضی سعیدی به اتهام برگزاری مراسم نوروز و همکاری با احزاب اپوزیسیون کوردستانی به ترتیب به پنج سال ، شش سال و هشت سال و نیم زندان محکوم شدند.
جمعیت حقوق بشر کوردستان