حکومت ایران دو جوان کورد را بازداشت کرد

KMMK:دوشهروند کامیارانی با نامهای سیوان و کامیار کمانگر فرزند سلیمان، از سوی نیروهای اداره اطلاعات ایران در شهر پاوه شرق کوردستان بازداشت شدند.

این دو شهروند بعد از بازداشت به ادارهاتلاعات ایران در شهر سنه منتقل شده اند.
احتمال میرود این دو جوان کورد به اتهام طرفداری از یکی از احزاب کوردستانی شرق کوردستان بازداشت شده باشند.

قابل ذکر است که: در چند روز گذشته دو شهروند دیگر اهل کامیاران بانامهای فارق محمدی و رحیم خاطری از سوی اداره اطلاعات ایران در این شهر بازداشت شده باشند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان