مجروحیت یک کارگر کورد بر اثر سانحه کاری در شهر سنه

kmmk:

روز شنبه ۳۰ تیر ماه ۱۳۹۷ خورشیدی یک کارگر کورد با مشخصات ” بهنام منفرد ” اهل شهر سنه در یک کارگاه طب سنتی بر اثر سانحه کاری به شدت مجروح شد.

بر اساس خبر نامبرده پس از زخمی شدن و سوختن بر با وسایل کارگاهی به بیمارستان منتقل شده و اکنون تحت مداوا قرار گرفته است.

قابل ذکر است هیچ یک از کارگاهها و شرکتهای ایران به ویژه در شرق کوردستان مجهز به وسایل ایمنی و پیشگیری از سوانح نیستند و کارگران بیشتر از هر سانحه دیگری در معرض سوانح کاری قرار دارند و فرهنگ محافظتی وجانی مردم در فقر کامل رو به زوال است.

جمعیت حقوق بشر کوردستان