کولبەری ٤۷ سالە از ارتفاعات تەوێلە سقوط کرد

KMMK: چند روز گشته شخصی ٤۷سالە بە نام “طالب بەزمە”از اهالی شهرستان پاوە از ارتفاعات توێڵە واقع در ناحیە نوسود سقوط کردە و شدیدا از ناحیە دست و کتف دچار جراحت گردیدە است، نامبرده با همیاری افراد حاضر در محل بە مراکز درمانی منتقل و تحت مراقبتهای پزشکی قرار گرفتە است.
لازم بە ذکر است جدایی از تهدیدهای جانی نیروهای انتظامی ایران، شرایط بغرنج جغرافیایی و ارتفاعات منطقەی محل تردد کولبەران و گاها شرایط نامساعد جوی باعث ایجاد سوانحی از این قبیل شده کە آمارهای قابل توجهی از آن وجود دارد .
این سوانح تبعات جدی و جبران ناپذیری بر سلامت جسمی کولبەران و همچنین اقتصاد خانوادەهای آنان دارد.
جمعیت حقوق بشر کوردستان