تجمع اعتراضی کارگران شهرداری مریوان

kmmk: روز یک شنبه ۱۷ تیرماه ۱۳۹۷ خورشیدی کارگران شهرداری مریوان در مقابل این اداره دست به تجمع اعتراضی زدند.

بر اساس گزارش این کارگران به دلیل معوقات مزدی پنج ماهه خود دست به تجمع زدند. قابل ذکر است که اکثریت کارگران نهادهای خدمت رسانی در شرق کوردستان دچار مشکلات مشابهی شدەاند و این قشر از جامعە بیشترین فعالیت در زمینە پاکسازی و خدمت رسانی به همشهریان را بر عهده دارند اما با این وجود کمترین توجه به این قشر شده است.

جمعیت حقوق بشر کوردستان