آتش سوزى مراتع و جنگلهاى مريوان از طرف افراد وابسته به حکومت

kmmk: روز پنجشنبه ٧ تير ١٣٩٧ شمسى ، قسمت وسيعى از مراتع و جنگلهاى مريوان از طرف عده اى ناشناس به آتش کشیدە شد.

بر اساس اين گزارش، نواحى كه دچار آتشسوزى شدەاند:  ” ترخاناوا” ، “كولان”، پشت مخزن آب شهر مریوان، ارتفاعات پشت چهار باغ  در این شهر بودە کە حتى سوختن جانوران و لاك پشتها را در پی داشتە است.

لازم بە ذكراست: جمهورى اسلامى با سوزاندن مراتع و جنگلها قصد از بين بردن منابع طبيعى كوردستان را دارد و ميخواهد بجايش در اين مناطق پايگاههاى نظامى برپا كند. در نتيجه ى اين مسائل كه موجب از بين رفتن روستاها و مهاجرت روستائيان به شهرها شده و منابع زندگى و طبيعت كوردستان از طرف مردم فراموش گردد.

جاى يادآوريست كه اين آتشسوزيها فقط از سوی فعالان محيط زيستی ” انجمن سبز چیا” كنترل شده و مراكز مرتبط دولتى هيچ اقدامى در مهار اين آتشها نداشتەاند.

جمعيت حقوق بشر كوردستان