یورش محافظین واقوام پارلمانتار(آ.ک.پ) بە مغازەداران وکشتن سە تن

KMMK:  چهارشنبە ۲۴ خرداد ۱۳۹۷ ،در منطقە پرسوس روحا در شمال کوردستان در نتیجەی یورش محافظین و بستگان پارلمانتار وکاندید آکپارتی باهویت ” خلیل یلدز” بە مغازەداران وکسبەی آن منطقە سە نفر از اعضای خانوادەای بانامهای ” حاجی اسوت شنیاشار” ودو پسرش بەنامهای ” جلال وعادل” با حملەی متجاوزین کشتە شدند.

همچنین عضو دیگر از این خانوادە با هویت فاضل شنیاشار لەپدر و دوبرادرش نیز دراین یورش جانشان را ازدست دادە بودند ،با مجروحیت بە بیمارستان منتقل میشود وبعد ازمداوا از جانب پلیس ترکیە در شهر آمد بازداشت و روانەی دادگاە شدە وقرار بازداشت ومحاکمەی وی صادر میشود.

شایان ذکر است کە آ .ک.پ و طرفدارانش از هر فرصتی جهت سرکوب هواداران (ه.د.پ) دریغ نمی ورزند وآشکارا وبا پشتیبانی حکومت ترکیە چنین عملکرد غیرانسانی وغیردمکراتیکی راتوسعە می بخشند تاجایی کە علاوە بر بازداشت وزندانی کردن اقدام بەکشتن و آزار جسمی هواخواهان (ه.د.پ)می دهند وبە جای پیگیری وبازداشت عوامل بزهکار ، هواداران ه.د.پ بدون هیچ علتی بازداشت وزندانی می شوند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان