خودکشی زنی جوان در استان ایــلام

KMMK: دوشنبە ۱۴ خرداد ۱۳۹۷ خورشیدی زنی بەنام “آرزو رحمانی” از اهالی ملکشاە استان ایــلام با برافروختن آتش بەجان خود و عمیق بودن سوختگی جانش را از دست داد.

طبق گفتەی منبعی آگاە،علت خودکشی نامبردە بە کشمکش ومسائل خانوادگی بر میگردد.

مشکلات و آسیبهای اجتماعی وسیستم مردسالاری موجود تابەامروز در شرق کوردستان پابرجا بودە وبەهمین دلیل زنان قربانی فرهنگ وقوانین مردسالاری کەدرایران در اولویت بودە هستند.

طبق آخرین آمارهای جمعیت حقوق بشر کوردستن درسال ۲۰۱۷،بیشتر از ۱۰۰ شهــروند کورد از راههای گوناگون اقدام بەخودکشی نمودەاندو جانشان را ازدست دادەاند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان