کشتە شدن و توقیف بیش از ۳۵۰ اسب و کالای کولبران

KMMK:
شب گذشته ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۷ خورشیدی در مرز میرآباد خیمه گاه از توابع شهر اشنویه در شرق کوردستان تعدادی کولبر و اسبهایشان هدف نیروهای سپاه پاسداران جمهوری اسلامی قرار گرفتند.
بر اساس اخبار این گروه که متشکل بودند از ۳۵۰ اسپ، بر اثر شلیک این نیروها دهها غسب کشته شدند و اسبهای دیگر به همراه بار توقیف شده اند.
بر اساس اخبار کولبر نیوز در ماه گذشته به تنهایی در مرز اشنویه بیش از ۱۵۰ اسب کولبران و کاسبکاران کورد بر اثر شلیک نیروهای نظامی ایران کشته شده اند.
قابل ذکر است که: در شرق کوردستان باوجود اعتراض و اعتصاب عمومی بر ضد سیاست ضد و نقیض جمهوری اسلامی ایران در مورد کاسبکاران و بازاریان که تنها منبع کسب درآمد مردم این منطقه بود، با این وجود کشتن و بازداشت کولبران و کسبه و فعالین شهرهای شرق کوردستان و غارت مال و زندگیشان از سوی این نیروها در اوج خود قرار دارد.
جمعیت حقوق بشر کوردستان