روند روبه افزايش پديده اعتياد به مواد مخدر در ميان دانش اموزان

KMMK:كاهـش  سن اعتياد در ايران و شرق كوردستان به كمتر از ١٨ سال بويژه در ارتباط با مواد مخدر صنعتى، لزوم انجام اقداماتى براى جلوگيرى از اين پديده خانمان سوز را گوشزد می‌کند.

بر اساس اظهـارات منصور كيايى، مدير كل دفتر مراقبت در برابر اسيب هـاى اجتماعى وزارت اموزش و پرورش: امروزه حدود ١٠٠ هـزار نفر از جوانان و دانش اموزان در ايران و شرق کوردستان در معرض خطر اعتياد هـستند، حدود ١٠ هـزار نفر از دانش اموزان از نظر اعتياد در مرحله نيازمند درمان هـستند.

وزارت اموزش و پرورش جمهـورى اسلامى ايران نیز از گسترش روزافزون مواد مخدر در مدارس و ميان دانش اموزان منتشر كرده است.

الوده شدن نوجوانان و دانش اموزان شرق كوردستان به مواد مخدر، پايين امدن ميانگين سنى معتادان و اعتياد گسترده، سياستى اگاهـانه در راستاى از بين بردن ريشه سلامتى جسمى و روانى جوانان كورد كه از سوى حاكمان ايران است.
به گفته صاحب نظران اجتماعى، بررسى اسيب هـاى اجتماعى و روانى ناشى از مواد مخدر در ميان دانش اموزان در شرق كوردستان نياز به بررسى از سوى نهـادهـاى مستقل دارد، زيرا به گفته انان حكومت جمهـورى اسلامى ايران، از سويى با تشديد سياست ذوب و استحاله فرهـنگى با خلق هـا برخورد مى كند، از سوى ديگر هـم با تشديد فقر و بيكارى بصورت برنامه ريزى شده، در صدد وابسته نمودن جامعه به خود دارد.

خاطر نشان مى شود كه در سالهـاى اخير گزارش هـاى مكررى از نقش سپاه پاسداران در تهیە، اشاعه و توزیع اعتياد به مواد مخدر در ميان نوجوانان و جوانان كورد در شرق كوردستان گزارش شدە است.

جمعيت حقوق بشر كوردستان