تداوم بازداشت اعضا( ه د پ) و ( د ب پ)

KMMK:پلیس ترکیه با انجام عملیاتی پلیسی بر ضدملت کوردستان، هفت شهروند را بازداشت کردند، سه تن از این افراد رهبران مشترک ( ه د پ ) و ( د ب پ) در شهرک قرچوبانی آزروم در شمال کوردستان بودند، پلیس به منزل شماری از فعالان و سیستمدارهای ( ه د پ ) و ( د ب پ ) را دستگیر کردند.

کازم کلش مسئول مشترک ( ه د پ )، رمزیه سونمز و صدق اوگون مسئولین مشترک ( د ب پ ) شهرک و حسین گنج، اکرم چینتومور، هارون دایان و فرزند ازون در نتیجه عملیات پلیس ترکیه بازداشت شده اند.

تاکنون علت بازداشت فعالان و سیاستمداران اعلام نشده ست، بازداشت شدگان به مرکز پلیس ازروم منتقل شده اند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان