زخمی شدن کولبر کورد براثر انفجار مین

kmmk: روز ۲۴ اردیبهشت سال ۱۳۹۷، یک کولبر کورد با نام خالد اهل روستای گولاویی در پیرانشار “پیرانشهر” به دلیل برخورد با مین پایش را از دست میدهد.

براساس گزارش، این حادثه هنگام عبور این کولبر از راهی به نام “دەستارە” روی دادە و بەغیر از دست دادن یکی از پاهایش بەشدت زخمی میشود.

لازم بە ذکراست: برخی از میداین مین در شرق کوردستان مربوط به دوران جنگ هشت ساله ایران و عراق بوده که از سوی دو کشور مربوطه در مرزهای مابین شرق و جنوب کوردستان کارگذاشته شدەاند.

حکومت جمهوری اسلامی ایران، با توجه به رخداد چنین اتفاقاتی تاکنون تمهیداتی برای پاکسازی کامل انجام نداده و در بعضی مناطق اقدام به کاشت مین جدید نمودە است و بەغیر از کولبران کورد دیگر شهروندان ساکن مرزها هم قربانی این مینها میشوند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان