جمعیت حقوق بشر کوردستان
اخبار

کمیسیون عالی سازمان ملل: برگزاری انتخابات آزاد و سالم در وضعیت فوق العادە در ترکیه میسر نیست

KMMK :مکیسیون عالی حقوق بشر با اعلام آنکە برگزاری انتخاباتی درست و عادلانه در شرایط کنونی ترکیە که دیدگاه‌های مخالف به شدیدترین شکل ممکن سرکوب مشود دور از ذهن است، خواستار لغو وضعیت فوق العادە در این کشور شد.

زیدرعد الحسین، کمیسیونر عالی حقوق بشر سازمان ملل طی بیانیەای از ترکیه خواست برای برگزاری انتخاباتی معتبر، وضعیت فوق العاده در این کشور را لغو کند.

رجب اردوغان،‌ دیکتاتور ترکیە، تاکنون وضعیت فوق العاده را هفت بار از زمان کودتای ارتش در ژوئیه سال ٢٠١۶ تمدید کرده است.

شایان ذکر است کەهدف از بەمیان آوردن حالت فوق العادە شکست کوردها وبیرون راندن آنها در پروسەی سیاسی آن کشور میباشد همچنانکە بسیاری از سران سیاسی و رهبران حزب ه.د.پ در زندان می باشند .

جمعیت حقوق بشر کوردستان

Related posts

توپباران كردن عفرين از سوى تركيه

اعتصاب غذای یک زندانی محکوم بە اعدام

شویشه/ یک پسر جوان در ناامیدی به آینده به زندگی خود پایان داد