نیروهای نظامی جمهوری اسلامی ایران ۱۳۰۰ کولبر را محاصره کرده اند

KMMK :
شب گذشته در منطقه” کانی خدا ” در حوالی مرز پیرانشار با کوردستان جنوبی، نیروهای نظامی جمهوری اسلامی ایران از ورود بیش از ۳۰۰ کولبر به کوردستان شرقی جلوگیری کرده اند و به همان شیوه امروز نیز از ورود و برگشتن ۱۰۰۰ کولبر دیگر ممانعت به عمل آورده اند .
بر اساس گزارشهای رسیده: نیروهای نظامی جمهوری اسلامی ایران از ورود کولبر های شرق کوردستان که جهت کولبری در کوردستان جنوبی بوده اند از برگشت آن ها ممانعت کرده اند .
از طرفی نیروهای مرزی در ارتفاعات ” ته ته ی ” شمار زیادی از کولبران را دستگیر کرده اند و مقابل چشمان آنان اسباب و وسایل شان را آتش زده اند .
جمعیت حقوق بشر کوردستان