كاهـش اب سد بنير در شرق كوردستان

KMMK:  استناد به عكسهـاى مستند از سد بنير در ٧٥ كيلومترى جاده سنندج- مريوان و بر رودخانه كوماسى ، به دليل بارندگى هـاى سالهـاى اخير اب اين سد كاهـش چشمگيرى داشته است.

ادامه گزارش حاكى از اين است كه كمبود اب قابل شرب و بحران اب در ايران و هـمچنين شرق كوردستان با توجه به منابع اب غنى، چالشهـاى جدى را به هـمراه داشته است.

ساخت و ساز سدهـاى مختلف به روى رودخانه هـا در شرق كوردستان به مديريت سپاه پاسداران انجام مى گيرد كه رگ اقتصادى سدسازى را در دست دارد.
يك از اهـداف سپاه پاسداران، انتقال اب شرب از شرق كوردستان به مركز ايران است كه با اجراى اين پروژه هـا تنوع زيستى را مواجه با نابودى نموده است.
پروژه سدسازى در شرق كوردستان، منابع اب “كارستى” را از بين مى برد. براى مثال سد “داريان” بيش از ١٤ چشمه را زير اب برد و سد “بلبر” بيش از ٢١ چشمه كارستى را براى هـميشه دفن كرد.
اب معدنى “كانى بل” يكى از بزرگترين چشمه هـاى كارستى با بهـترين كيفيت اب معدنى ناب جهـان بر اساس “يونسكو” است كه براى تامين نياز اب شرب بيش از دو ميليون نفر اكتفا مى كند.
روند تخريبى ذخاير اب زيرزمينى، تهـديد تنوع زيستى، گسست حيات وحش شرق كوردستان به واسطه تغيير ظرفيت گرماى ويژه و تبديل هـوا به هـواى شرجى طاقت فرسا در تابستان و مهـمتر از هـمه كمبود و بحران اب را به هـمراه می اورد.

قابل تأمل است كه هـريك از سدهـاى ساخته شده، مساحتى گسترده از سرزمين شرق كوردستان را به تصاحب حاكمان جمهـورى اسلامى در اورده و نوعى مالكيت را بر يك ملت ديگر سبب شد، در مقابل تضييع حقوق اقتصادى، سياسى و اجتماعى، اسيب هـاى محيط زيستى را براى مردم كورد در سرزمين باستانى خودشان به ارمغان اورد.

جمعيت حقوق بشر كوردستان