احضار ٦ فعال كارگرى از سوى دادگاه انقلاب شهر سنه

 kmmk
روز شنبه ٨ ارديبهشت ماه ١٣٩٧ شمسى ، از سوى شعبه يك دادگاه انقلاب شهر سنه از شرق كوردستان به رياست قاضى سعيدى محاكمه ٦ فعال كارگرى به نامهاى ” غالب حسينى ، خالد حسينى ، شريف ساعد پناه ، حبيب الله كريمى ، مظفر صالح نيه و هنرمند ناصر صالحى به اتهام تبليغ عليه نظام و برگزارى مراسم در تالار پرديس در سال ٩٦ برگزار شد.
و در اين محاكمه فعالين كارگرى شهر سنه اين اتهامات وارده را مردود دانسته اند.
لازم به ذكر است كه ، هر ساله در آستانه اول ماه مى فعالين كارگرى با بازداشت و تهديد نيروهاى امنيتى مواجه هستند تا از برگزارى اين روز كه روز بين المللى كارگران جهان است در شهرهاى شرق كوردستان جلوگيرى شود .
جمعيت حقوق بشر كوردستان