تداوم اعتصابات و اعتراضات كاسبكاران و كولبران براى دهمين روز متوالى

KMMK: اعتصابات كولبران و كاسبكاران از روز ٢٦ فروردين ماه سال ١٣٩٧ شمسى از شهر بانه با پهن كردن سفره خالى آغاز و به همه شهرهاى سراسر شرق كوردستان نيز سرايت كرد.

شهرهاى جوانرو، سقز پيرانشهر ، بوكان و بخشي از بازاريان مهاباد و سردشت نيز با بستن مغازها و اعلام همبستگى خود با خواسته هاى به حق كاسبكاران و كولبران كوردستان نشان دادند.

مردم آشكارا فرياد سفرهاى خالى و بيكارى خود را به نماينده ى خامنه اى كه به بانه آمده بود گفتند و تا رسيده حقوق و خواسته ى خود اين اعتراضات را ادامه مى دهند.

سياستهاى امنيتى جمهورى اسلامى در رابطه با شرق كوردستان هيچ گاه قابل تغيير نبوده و دروازه هاى مرزى بازرگانى مابين شرق و جنوب كوردستان را باز نخواهد كرد و از طرفى هم هيچ كار اساسى در خصوص اشتغالزاى و رفع بيكارى و فرصتهاى شغلى جديد نكرده است.
طبق گفته هاى ” خذرى ” نماينده پيرانشهر و سردشت در مجلس ايران : بيش از ٨٠ هزار نفر بيكار هستند. نماينده سقز و بانه نيز در مجلس ايران هشدار بستن ٥٠٠ پاساژ همچون پلاسكو تهران را داد . هر چند دست اندركاران حكومتى اين گفته هاى اين نماينده را استنباط كرده اند كه اين اعتصابات كوردستان ، اعتصاب بازرگانان هست!
يك نماينده ديگر مجلس إظهار داشته : با افزايش ماليات كالاها و بستن دروازه هاى مرزى ٧ ميليون نفر زندگى و كار انها در معرض خطر مى آفتد.

جمعيت حقوق بشر كوردستان