تالاب ( هشیلان ) در کرمانشان با خطر خشک شدن روبرو است

KMMK :

کرمانشاه سرزمینی سر شار از فرهنگ های متنوع ، طبیعت دلربا و یکی از استان های معروف تاریخی است .

دالاهو ، ریژاو ،قصر شیرین ، تاقوسان و سراو شاید نمونه های بارزی از این استان باشند .

تالاب هشیلان که فیمابین کرماشان و روانسر می باشد و دو کوه ویس و خورین مانند دو آرنج ، آغوشی بر سرچشه آب سرا سه وزلی ( سبز علی ) گرفته و دامنەها پستیهای خرم و آب سازگار ، یک زندگی را در تالابی آفریده که بنام هشیلان(هەشیلان) معروف شده است .

دست بی رحمت انسان و طبیعت، نزدیک است که سبزه زار و زندگی را از هشیلان بگیرد و بیابانی خشک و بی علف خلق کند .

این تالاب همانند تالاب کانی برزان در مهاباد جایگاهی برای زندگی هزاران پرنده ،قورباغه ها و انواع خزندگان است که به علت کم کاری کاربدستان و فراموش کردن این منطقه از طرف مسئولین به روزهای پایانی خود نزدیک شده است .

شایان ذکر است که سدهای متعددی در کرماشان و کوردستان بر بستر رودخانه ها زده شده است که آب این منطقه را به استان های مرکزی (قم و رفسنجان ) برای مصارف کشاورزی و صنعتی هدایت کرده اند و از آنجا نقل و نبات را برای کوردستان میفرستند .

همین امر باعث کم آبی در این مناطق شده است و اگر همتی گماردە شود میتوان حیات را بە این تالابها بازگرداند .

جمعیت حقوق بشر کوردستان