افزايش تصاعدى قيمت دارو و هـزينه هـاى درمانى با روند افزايش دلار در ايران

افزايش تصاعدى قيمت دارو و هـزينه هـاى درمانى با روند افزايش دلار در ايران

KMMK:
به نقل از منابع اگاه و مستند داخلى قيمت دارو و خدمات درمانى در كشور ايران و بويژه در شهـرهـاى شرق كوردستان روند افزايش و تصاعدى بى سابقه اى را در بر گرفته است، بطورى كه بيشتر شهـروندان از پرداخت نمودن هـزينه ى دارو و درمان عاجز مانده اند و اين عدم توانايى پرداخت مشكلات مضاعفى را براى بيماران خاص مانند “سرطان”ايجاد نموده است.

رئیس سازمان غذا و داروی کشور در مصاحبه بهمن ماه ٩٦ با ايلنا مبنى بر عدم افزایش بودجه‌های دارویی در سال ٩٧ خبر داد.
حال با افزايش ارز و عدم افزايش بودجه تعيين شده مردم با افزايش هزينه هاى دارويى روبرو ميشوند. اين افزايش قيمت دارو و هـزينه درمانى ٣٠ تا ٦٠ درصد بوده است و در اين ميان بيمه هـا هـم از پرداخت مابه التفاوت قيمت داروهـا خودارى مى نمايند پس بنابراين پرداخت هـزينه افزايش دارو و هـزينه بخش درمان به عهـده خود مصرف كننده مى باشد.

گفتنى است كه با توجه به امار بسيار بالاى ٥٠٪؜ بيكارى و فقر در شهـرهـاى شرق كوردستان و هـمچنان تعداد امار روزافزون تعداد بيماران به علتهـاى تحمل رنج عديده مردم كه ناشى از فقر و بيكارى است و فاكتورهـاى ديگرى هـمچون الودگى هـوا و اب، عدم سلامت غذا و غيره روند صعودى را نشان مى دهـد.

جمعيت حقوق بشر كوردستان