خشونت عليه زنان عامل كشتن يک زن و يک مادر در شهر اورميه

Kmmk: در شهر اورميه از شرق كوردستان، مدتى پيش مردى به نام «فهمى شيرزاد» با تبر به همسر خود به نام «گلى تليمان» حمله كرده و وى را به قتل رسانده است.

به نقل از خبرگزارى هنگاو و طبق اظهارات نزديكان زن نامبرده، همسرش با تبر گردن او را زده و پس از مدتى در بيمارستان شهر اورميه جان خود را ازدست‌داده است.

در يك گزارش ديگر آمده كه، در ماه گذشته يك جوان ٢٨ ساله در شهر اورميه با چاقو مادر خود را به قتل می‌رساند. طبق آمارهاى سال جارى، تاكنون ٤ زن اقدام به خودكشى كرده و ٣ زن نيز توسط نزديكانشان به قتل رسانده شده‌اند.

جمعيت حقوق بشر كوردستان