حکم زندان برای یک سیاستمدار کورد از سوی دادگاە المان

KMMK: روز گذشته ٢٣ مارس سال ٢٠١٨ ميلادى ، دادگاهى شهر اولدنبورگ المان بك شهروند كورد شمال كوردستان به نام ” يونس أوغور ” كه عضو انجمن جامعه دموكراتيك نيز مى باشد به ٦ ماه زندانى محكوم كرد.

دادگاه المان طبق قوانين “ضد ترور” اين سياستمدار كورد را در بهمن ماه سال جارى ميلادى دادگاهى و به ٦ ماه زندانى محكوم كرد.

به نقل از منابع موثق ، نامبرده قبل از محاكمه ، دادگاه به وى گفته بود اگر اين اتهامات را بپزيرى و تعهد بدهى كه تكرار نكنى از اتهامات تبرئه مى شوى.
ولى أوغور اين اتهامات را رد كرده است.

جمعيت حقوق بشر كوردستان