انفجار مین منجر بە قطع پاى يك شهروند سقزی شد

KMMK: امروز ٣ فروردين ماه سال ١٣٩٧ خورشيدى ،”منصور مرادى ” ساكن روستاى إسحاق آباد از حومه شهر سقز در شرق كوردستان بر اثر انفجار مين هر دو پايش را از دست داد.

به نقل از يك منبع مطلع ، اين انفجار در نزديكى مرز سيف روى داده و فرد مزكور را به بيمارستان كوثر شهر سنه منتقل كردند.

لازم به ذكر است ، حكومت جمهورى اسلامى ايران پس از گذشت چند دهه از جنگ ميان ايران و عراق تاكنون مين هاى به جا مانده از ان دوران را جمع آورى نكرده و در بيشتر پايگاههايي كه در شرق كوردس تان إيجاد كرده بود هيچ يك از اين پايگاههاى الوده به مين پاكسازى نشده و بيشتر شهروندان شرق كوردستان در معرض خطر قرار مى گيرند.

جمعيت حقوق بشر كوردستان